פרסומים מקצועיים

הטיפ למלצרים הוא הכנסת המסעדה 

  בית הדין הארצי לעבודה קבע, לאחרונה, כי כספי הטיפ המשולמים למלצרים על ידי האורחים צריכים להיחשב, בכל הנוגע לדיני העבודה והביטוח הלאומי,  כהכנסות המסעדה ואילו הכנסות המלצרים מהטיפ, צריכות להיחשב כהכנסת עבודה ששולמה על ידי המעסיק.האמור מתייחס למלוא תשלומי הטיפ, גם אם שולמו ישירות למלצרים, גם אם לא עברו דרך קופת המסעדה וגם אם שולמו בנפרד מהתשלום עבור הארוחה. המעסיק רשאי להשתמש בכספי התשר לתשלום שכר עבודה למלצרים בלבד, ולא לעשות בהם כל שימוש לצורך תשלומי חובה, הפרשות לפנסיה או זכויות סוציאליות אחרות.הואיל ותשלומי התשר מהווים חלק משכר העבודה, הם גם מהווים חלק מהשכר לצורך קיום הוראות חוק שכר מינימום, והם נחשבים שכר לצורך הפרשות לפנסיה, פיצויים וכו'. החל מ-1.1.2019 חייב המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי עבור השכר שיכלול את הטיפ.

השמדת מלאי  

לעיתים מצטבר בעסק מלאי שלא נמכר מסיבות שונות, כגון: בלאי, השחתה, התיישנות וכו' ויש להשמידו. כמו כן, ישנם מצבים בהם על הנישום להשמיד מלאי מכוח הוראות שונות או מכח הנחיות של גופים שונים כגון: משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה, משרד החקלאות וכדומה. בהוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 (קישור להוראה) פורטו הכללים לפיהם על הנישום לפעול בעת השמדת מלאי.  ​

החוק לצמצום השימוש במזומן 

החל מ-1.1.2019 אוסר החוק לקבל או לשלם במזומן, כאשר מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪ בידי עוסק במסגרת עסקו, או משכורת,  או 50,000 ₪ לגבי עסקה שאינה במסגרת עסק.סכום בשיעור 10% ממחיר העסקה, אך לא יותר מ-11,000 ש"ח או 50,000 ₪ כאמור, וכן מתנה, תרומה או הלוואה, אינו נחשב כ"מזומן".לגבי עורכי דין ורואי חשבון, מותרת עסקה במזומן עם מי שאינו עוסק, עד תקרה של 50,000 ₪.מחיר העסקה במכירת כמה פריטים יהיה מחיר כל פריט בנפרד, אלא אם הם נמכרים כחבילה אחת.מחיר העסקה בשירות מתמשך הינו המחיר שיש לשלם מדי תקופה.נאסר על עוסק לתת או לקבל "צ'ק פתוח"  ולהסב צ'ק ללא ציון שם ותעודת הזהות של המסב.​

ימי גיבוש לעובדים 

הנחייה חדשה שפורסמה לאחרונה על ידי רשות המסים מפרטת את אמות המידה המאפיינות, לגישת רשות המסים, את המקרים בהם ניתן לראות בפעילות גיבוש לעובדים, כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד ולפיכך יש להתירה בניכוי ואין לראות בה כהכנסת עבודה.תמצית ההנחייה מפרטת את התנאים, שבהתקיימותם ניתן לראות באירוע ככזה שבו טובת המעביד גוברת על הנאת העובד.יצויין כי יש לקיים, במצטבר, את כל התנאים :• צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים. הדבר נכון לגבי מקומות עבודה בעלי מספר רב של עובדים, מאפייני עבודה הדורשים עבודת צוות וכיו"ב.• ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק ואין מדובר באירוע המאורגן על ידי העובדים.• ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם.• העובדים אינם זכאים לצרף בן/בת זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו.• פעילות הגיבוש נעשית במהלך שבוע העבודה (ולא בסופי שבוע)• לוח הזמנים של הפעילויות נקבע על ידי המעסיק.• הפעילות נערכת בישראל• מטרת הפעילות הינה שיפור איכות העבודה, סביבת העבודה והממשקים בין העובדים• הפעילות חייבת לכלול תוכן מקצועי דוגמת הרצאות ופעילות העשרה.• על המעסיק לוודא קיום תיעוד מבסס לקיומם של הכללים המפורטים לעיל• העלויות בהן נשיא המעסיק הן סבירות  ביחס לפעילות ומטרתה​

רישום רכב חברה על שם בעל מניות

 דיני הנאמנות מאפשרים קיום של נאמנות ורישום הבעלות ברכב חברה על שם בעל המניות. במקרה של רישום בעלות כאמור, האדם אשר על שמו רשום הרכב ישמש נאמן על הרכב והחברה היא ה"נהנית".דיני הנאמנות אינם מחייבים את רישום הנאמנות.יוער כי עמדת רשות המיסים אינה "אוהדת" את יצירת הנאמנות על כלי רכב, כאמור, אך נראה כי אין מניעה משפטית לרישום רכב בבעלות החברה על שם נאמן - בעל מניות.לצורך פעולה, כאמור, מומלץ לערוך הסכם נאמנות בכתב בין החברה לבין הנאמן על שמו רשום הרכב. יינתן על כך גילוי, מדי שנה, בדוחות הכספיים של החברה, תימסר הודעה לפקיד השומה והמידע על הנאמנות ייכלל בהצהרת ההון של הנאמן.בכל מקרה, מומלץ להיוועץ במשרדנו, בנושא זה, טרם נקיטת פעולה כלשהי.

גילוי מרצון

 רשות המסים פרסמה בדצמבר האחרון הודעה על הסדר גילוי מרצון חדש, שיכלול בקשות לגילוי מרצון ב-3 מסלולים : • בקשות מזוהות לגילוי מרצון (מסלול "רגיל")• בקשות אנונימיות לבירור חבות המס מול פקיד השומה (המסלול ה"אנונימי")• בקשות עם סכומי הון נמוכים, יחסית- עד 2 מיליון ₪ והכנסה חייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מ' ₪),  בהליך מקוצר (המסלול ה"מקוצר") ההסדר יהיה בתוקף עד 31.12.2019, למעט המסלול האנונימי שיתאפשר רק עד 31.12.2018.הבקשות יוגשו לסמנכ"ל חקירות ומודיעין ברשות המסים ועל מנת לקצר את הטיפול בהן יחתום המייצג על טופס "אימות הדיווח על הון והכנסות פסיביות מחשבון בנק בחו"ל לצורך טיפול בבקשה לגילוי מרצון" בו הוא יאשר את נתוני ההון וההכנסות הנכללות בבקשה לגילוי מרצון, על בסיס האסמכתאות המתאימות שיצורפו לבקשה.לחוב המס יתווספו ריבית והפרשי הצמדה, כחוק. אם ייערך הסכם שומה והבקשה לא תיחשב כבקשה לתיקון הדוח, עלול לחול קנס גרעון בהתאם להוראת סעיף 191 לפקודה.אם הבקשה תיחשב כתיקון הדוח השנתי, יוטל עיצום כספי בגין האיחור בהגשת הדוח.על אף זאת, לפקיד השומה ישנה סמכות להקל או לוותר על הקנסות או העיצומים בהתאם לשיקולים שלהלן :• היקף ההכנסה החייבת עליה מדווח איננו מהותי• היחס בין חבות המס הכוללת בגין הגילוי מרצון לבין היקף הקנסות והעיצומים• מידת צייתנותו של הנישום לדיני המס• מצבו האישי והבריאותי של הנישום• שיקולים אחרים, ככל שיידרש. מקום בו מקורו של ההון הלא מדווח הוא בהכנסת חוץ שלא היתה חייבת בדיווח או במס בישראל, – לא יוטל מס.ניתן יהיה לקזז הפסדים  שנובעים מהגילוי מרצון, רק כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון, לפי העניין, הנכללים במסגרת הגילוי מרצון, ורק בדנים הנכללות בגילוי מרצון.מס זר שהוטל על הכנסות בחו"ל, יזוכה כנגד המס שייקבע הגילוי מרצון. ​

פטור מהגשת דוח ליחידים 

 תקנות מס הכנסה קובעות שרה ארוכה של פטורים מהגשת דוחות שנתיים ליחידים למס הכנסה. האוכלוסיה העיקרית הזכאית לפטור הינם שכירים, שהכנסתם מתקבלת ממעסיק אחד, והכנסתם השנתית אינה מגעת כדי ה"רף" המחייב הגשת דוח. כמו כן נקבעו פטורים לבעלי הכנסות משכירות, הכנסות חוץ, ריבית, ניירות-ערך, אנרגיה מתחדשת ועוד. מרבית הפטורים המפורטים בתקנות מותנים בתקרות הכנסות מסוגים שונים ;• רף ההכנסה שמעליו יש חובה להגיש דוח שנתי, הינה הסכום החייב במס יסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה (640,000 ₪ בשנת 2017).• רף ההכנסה מניירות ערך החייבת בדיווח הינה מחזור מכירות שנתי של ני"ע בסך 2,500,000 ₪.• הפטור הקבוע בתקנות לגבי תושב חוץ לא יחול אם תושב החוץ חייב במס יסף.• יחיד שנחשב תושב ישראל לפי מבחן הימים הקבוע בפקודה, אך טוען כי הוא תושב חוץ, חייב בהגשת דוח.• הפטור אינו חל אוכלוסיות ספציפיות המפורטות בתקנות דוגמת נאמנים בנאמנויות, בעלי שליטה בחברות משלח-יד זרות, מי שעשו פעולות שנקבעו כפעולות חייבות בדיווח וכו'. ​

מיסוי השכרת דירות מגורים​ 

בחוזר הקודם שהעברנו לידיכם, דיווחנו כי בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין שרגא בירן פרסמה רשות המסים טיוטת הנחיות לפיהן ייקבעו חזקות באשר לסיווג הכנסה מהשכרת דירות למגורים על פי מספר הדירות המושכרות, כדלקמן : • הכנסה מהשכרה של עד 5 דירות תיחשב הכנסה פסיבית• הכנסה מהשכרה של 10 דירות מגורים ומעלה תסווג כהכנסה מעסקהשכרה של למעלה מ-5 דירות מגורים אך פחות מ-10 תיבחן על פי מבחנים שונים לשם קביעת אופי ההכנסה: הכנסה מעסק או הכנסה פסיבית. לפסיקת בית המשפט ומדיניות רשות המסים עשויה להיות השלכה מהותית על מחזיקי 5 דירות להשכרה או יותר, שהן דירות ישנות, אשר לא ניתן עוד לנכות בגינן פחת והוצאות מימון. בדירות חדשות שנרכשו לאחרונה, עשוי ניכוי הוצאות הפחת והמימון להביא לכך שחישוב חבות המס על בסיס המס השולי, לאחר ניכוי הוצאות, ייתן תוצאת מס נוחה יותר ממסלול המס של 10% על מלוא דמי השכירות.מחזיקי דירות ישנות הנהנים ממסלול המס המיטיב של 10%, בהיעדר זכות לניכוי הוצאות, עשויים לשפר את מצבם אם ינצלו את הפטור הליניארי ממס שבח (בשל הפטור על עליית ערך הדירות עד 1.1.2014), ייהנו ממיסוי נמוך ברכישת הדירה, ויצמצמו את החשיפה למיסוי ההכנסה מהשכרה לפי המס השולי, והיעדר הוצאות לניכוי. ​

...
...

03-644-2888​

office@rahav.co.il​

03-649-2090​

דבורה הנביאה 121 - קריית עתידים, תל-אביב

מלאו את הפרטים:​​

שליחה

*שדה חובה

תודה רבה! הטופס נשלח בהצלחה.

*שדה חובה

*שדה חובה

ונציג מטעמנו יצור עמך קשר בהקדם​​

03-644-2888​

office@rahav.co.il​