משיכת עודפים מקופה מרכזית לפיצויים​

 

ביום 11.06.2017 פרסמה רשות המסים הנחייה העוסקת ביתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים.

בהנחייה (חוזר 04/2017) נקבע כי בדיקת העודף בקופה המרכזית לפיצויים ומשיכתו, תיעשה כל שנה עד ליום 31.03 של השנה העוקבת ; אם אין עודף בקופה, אין צורך בפעולה כלשהי ואין צורך לפצל את הכספים לקופות האישיות.

הכספים שנצברו בקופות המרכזיות לפיצויים נועדו להבטיח את זכויות הפיצויים של העובדים אשר תקופת העסקתם החלה לפני 31.12.2007 . משכך, יש לבחון את חבות הפיצויים לתום השנה (31/12/2018) לעובדי המעסיק, לרבות בעלי שליטה (עד לתקרה של 12,380 ₪) אשר היו מועסקים ביום 31.12.2007 (להלן : "החבות לעובדי 2007"). מנגד, יש לבחון את היתרות שעומדות לזכות אותם עובדים בקופות אישיות לפיצויים המתנהלות על-שמם ( להלן - ”הזכויות הצבורות לעובדי 2007” ). אם החבות לעובדי 2007 גבוהה מהזכויות הצבורות לעובדי 2007, יש לייעד סכום מתוך כספי הקופה המרכזית לפיצויים לטובת מטרה זו (להלן - ”סכום לעובדי 2007").

אם היתרה הכוללת בקופה המרכזית לפיצויים גבוהה מ 110% - מהסכום לעובדי 2007 יראו בסכום ההפרש כעודף אותו יש למשוך, כדלקמן :

• סכום עודף, עד לגובה ההפקדות השוטפות לפיצויים בקופות אישיות לפיצויים של כלל עובדי המעסיק וללא תלות למועד תחילת העסקתם, יועבר מהקופה המרכזית לפיצויים למעסיק כתחליף להפקדות השוטפות לפיצויים העברה זו תוכל להתבצע רק לאחר שהמעסיק ביצע כבר את ההפקדות השוטפות לפיצויים.

• ההעברה למעסיק תיחשב להכנסה בידיו לפי סעיף 3(ד) לפקודה ומנגד ההפרשות השוטפות לפיצויים שביצע המעסיק מותרות לו בניכוי לצרכי מס לפי סעיף 17(5) לפקודה.

• אם המעסיק לא ינצל את העודף לטובת ההפקדות השוטפות לפיצויים כאמור לעיל, לא תותר לו בניכוי הוצאה לצרכי מס בגין ההפקדות השוטפות לפיצויים שביצע לקופות האישיות לפיצויים של כל העובדים, עד לגובה סכום העודף שקיים בקופה המרכזית לפיצויים ושלא נוצל למטרה זו.

 

כדי למשוך את העודף יש לפעול על פי ההנחיות הבאות:

1. מילוי טופס - 417 בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה מרכזית לפיצויים (חתום ע"י המעסיק ורו"ח).

2. משלוח הטופס לקופה, בצירוף בקשה לאישור על כך שאין לה התנגדות למשיכת כספי העודפים.

3. למלא בקשה לבית דין לעבודה לקבלת אישור למשיכת העודפים כאמור.

4. למלא תצהיר מאומת ממנהל/ת העסק על כך שאין עוד חובות לפיצויים לעובדי 2007 כהגדרתם בחוזר.

5. להגיש את הבקשה לבית הדין בצירוף טופס + 417 תצהיר + אישור הקופה לאי התנגדות למשיכה.

6. לשלוח לקופה את אישור בית הדין למשיכה + טופס פדיון של הקופה + צילום צ'ק + פרוטוקול מורשה חתימה.

חזור לתחילת האתר

03-644-2888​

office@rahav.co.il​

03-649-2090​

דבורה הנביאה 121 - קריית עתידים, תל-אביב

מלאו את הפרטים:​​

שליחה

*שדה חובה

תודה רבה! הטופס נשלח בהצלחה.

*שדה חובה

*שדה חובה

ונציג מטעמנו יצור עמך קשר בהקדם​​

03-644-2888​

office@rahav.co.il​